Đề cương Lịch sử (soạn thảo)

Đây là file của bài:
https://lop9a4ltvct.files.wordpress.com/2009/04/de-cuong-hkiisu1.doc

Đề cương ôn thi Học kỳ II

Môn Lịch sử

*****

     Câu 1: Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng 3/2/1930? (2,5đ)

     Trả lời: Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

  -Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam.

  -Là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

  -Đảng ra đời là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng

Việt Nam.

  -Cách mạng Việt Nam trở thành một phận của cách mạng thế giới.

  -Có tính chất quyết định đến những bước phát triển nhảy vọt về sau của Cách mạng Việt Nam.

 

     Câu 2: Hãy cho biết điểm giống và khác nhau giữa Cương lĩnh đầu tiên của Đảng với Luận cương chính trị 1930? (2đ)

     Trả lời : Điểm giống và khác nhau giữa Cương lĩnh đầu tiên với Luận cương chính trị 1930:

  a. Giống nhau: Xác định nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam. Xác định mâu thuẫn chủ yếu của dân tộc. Xác định động lực của cách mạng Việt Nam

  b. Khác nhau

 

Tiêu chí

Cương lĩnh

( Nguyễn Ái Quốc )

Luận cương

( Trần Phú )

Nhiệm vụ

Đánh đế quốc → Đánh phong kiến

Đánh phong kiến → Đánh đế quốc

Lực lượng

Công nhân, nông dân và liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông…

Công nhân và nông dân

Phương pháp

Chưa có

Tập hợp tổ chức quần chúng đấu tranh

Vị trí

Là một bộ phận của

Cách mạng thế giới

Quan hệ mật thiết với

Cách mạng thế giới

 

     Câu 3: Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ – Tĩnh là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng? (2đ)

     Trả lời: Chính quyền Xô viết Nghệ – Tĩnh là chính quyền của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng:

  -Tổ chức chính quyền: khi chính quyền địch tan rã ở nhiều địa phương, các ban chấp hành nông hội đứng ra quản lý đời sống.

  -Chính sách:

     +Chính trị: Ban bố các quyền tự do dân chủ, thành lập đoàn thể quần chúng như nông hội, công hội,…

     +Kinh tế: chia lại ruộng đất cho nông dân, xóa nợ, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, thực hiện

giảm tô.

     +Văn hóa – xã hội: tổ chức đời sống mới, mở các lớp dạy chữ Quốc ngữ, xóa bỏ các tệ nạn xã hội.

     +Quân sự: mỗi làng đều có tổ chức một đội tự vệ vũ trang.

 

     Câu 4: Nêu những sự kiện tiêu biểu nhất trong cao trào dân chủ 1936 – 1939? (2đ)

     Trả lời: Những sự kiện tiêu biểu nhất của phong trào dân chủ 1936:

  -Phong trào Đông Dương đại hội 8/1937.

  -Đầu năm 1937 đón phái viên của Chính phủ Pháp đưa dân nguyện.

  -Những cuộc đấu tranh của công nhân, nhân dân lao động ở các thành phố.

  -Xuất bản sách báo công khai.

  -Tổng bãi công của công nhân than Hòn Gai ( Quảng Ninh ), công nhân xe lửa Trường Thi.

  -Cuộc mít tinh của 2.5 vạn người tại khu Đấu Xảo ( Hà Nội ).

 

     Câu 5: Nguyên nhân chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ và Binh biến Đô Lương? (2đ)

     Trả lời:

  a. Nguyên nhân:

     -Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ( 27/09/1940 ): Nhật đánh Lạng Sơn, Pháp thua chạy rút qua đường Bắc Sơn. Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân nổi dậy.

     -Khởi nghĩa Nam kỳ ( 23/11/1940 ): Thực dân Pháp bắt binh lính người Việt đi làm bia đỡ đạn. Đảng bộ Nam kỳ quyết định khởi nghĩa.

     -Binh biến Đô Lương ( 13/01/1941 ): Binh lính Việt bị bắt sang Lào làm bia đỡ đạn cho quân Pháp.

  b. Ý nghĩa:

     -Nêu cao tinh thần bất khuất của nhân dân ta.

     -Để lại nhiều bài học bổ ích về khởi nghĩa vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang, chiến tranh du kích.

 

     Câu 6: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 đã bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava của Mỹ như thế nào? (2đ)

     Trả lời: Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954:

  *Chủ trương của ta: giữ vững chủ quyền đánh địch trên cả hai mặt trận.

     -Phương châm chiến lược: “Đánh là chắc đánh chắc thắng”.

  *Cuộc chiến Đông – Xuân 1953 – 1954:

     -Tháng 12/1953, ta đánh địch ở Điện Biên Phủ và Lai Châu.

     -Tháng 12/1953, Liên quân Việt – Lào đánh địch ở Trung Lào.

     -Tháng 1/1954, Liên quân Việt – Lào đánh địch ở Thượng Lào.

     -Tháng 2/1954, ta đánh địch ở  Bắc Tây Nguyên.

  èCuộc chiến Đông – Xuân 1953 – 1954 bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava, phân tán và giam chân địch ở vùng rừng núi.

 

     Câu 7: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của nó? (2,5đ)

     Trả lời: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960):

  *Hoàn cảnh:

     -Đế quốc Mỹ thi hành “đạo luật 10 – 59”, mở chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”.

     -Cách mạng Việt Nam bị tổn thất.

     -Đảng cho ra đời nghị quyết 15. “Con đường cách mạng miền Nam” là khởi nghĩa dành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng chính trị quần chúng là chủ yếu kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.

  *Diễn biến:

     -Phong trào diễn ra ở Bắc Ái (2/1959).

     -Ở Trà Bồng (8/1959).

     -Bến Tre (17/01/1960).

     -Ngày 20/12/1960, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.

  *Kết quả: Chính quyền địch bị giải tán, phá vỡ bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch ở thôn xã, ruộng đất được chia cho dân cày nghèo. Phong trào lan rộng ra nhiều nơi.

  *Ý nghĩa:

     -Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ.

     -Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.

     -Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng miền Nam Việt Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

 

     Câu 8: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam có điểm gi giống và khác nhau? (2đ)

     Trả lời:

  -Giống nhau: đều là chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới nhằm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.

  -Khác nhau:

 

  “Chiến tranh đặc biệt” “Chiến tranh cục bộ”
Hoàn cảnh Sau thất bại trong phong trào

“Đồng khởi”, Mỹ chuyển sang

chiến  lược “Chiến tranh đặc biệt”.

Sau thất bại trong

“Chiến tranh đặc biệt”.

Lực lượng tiến hành Tiến hành bằng quân đội tay sai dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ có vũ khí, kỉ thuật, phương tiện chiến tranh. Tiến hành bằng lực lượng quân viễn chinh Mỹ, quân đồng minh và quân đội tay sai ở miền nam, trong đó Mỹ giữ vai trò chính.
Quy mô chiến tranh Tại miền Nam. -Được tiến hành ở miền Nam và mở rộng “chiến tranh phá hoại” ra miền Bắc.

-Có qui mô lớn và ác liệt hơn nhiều so với “Chiến tranh đặc biệt”.

Phương thức tiến hành Gồm quân đội Sài Gòn cùng cố vấn Mỹ, trang thiết bị và chỉ huy của Mỹ. Quân Mỹ + Quân đồng minh + Quân đội Sài Gòn + Trang thiết bị.
Thủ đoạn -Lập ấp chiến lược.

-Tăng cường bắn phá miền Bắc, phong tỏa biên giới vùng biển, ngăn chặn đường tiếp tế cho

miền Nam.

Mở cuộc hành quân “tìm diệt” vào căn cứ quân giải phóng, mở hai cuộc phản công chiến lược mùa khô:

đông – xuân 1965 – 1966 và 1966 – 1967.

 

     Câu 9: Hãy trình bày diễn biến, ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968? (2đ)

     Trả lời: Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968:

  -Từ ngày 30 – 31/01/1968, ta đồng loạt tấn công vào các cơ quan đầu não của Mỹ.

  -Ý nghĩa: làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải tuyên bố “phi Mỹ hóa” chiến tranh xâm lược.

 

     Câu 10: Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pari 1973? (2,5đ)

     Trả lời:

  -Nội dung:

     +Mỹ và các nước cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam và của nhân dân miền Nam Việt Nam.

     +Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam. Mỹ rút hết quân đội, chấm dứt xâm lược và can thiệp Việt Nam.

  -Ý nghĩa lịch sử của hiệp định:

     +Đó là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta.

     +Tạo điều kiện quan trọng để nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: